Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te houden. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Zwemschool Sandersl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies bij de desbetreffende derde(n) gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.
Het plaatsen van content door derden op deze site wordt door de redactie van deze site beoordeeld op redelijkheid maar niet op juistheid, volledigheid en actualiteit. Zwemschool Sanders behoudt zich het recht voor om content te allen tijden te weigeren of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Zwemschool Sanders is het ook niet per definitie eens met de strekking van de door derden geplaatste content en neemt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en wijst iedere aansprakelijkheid terzake nadrukkelijk van de hand. Wie gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden in door hen geplaatste content, doet dit voor eigen rekening en risico. Zwemschool Sanders raadt u dan ook aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u deze informatie gaat gebruiken (in de ruimste zin van het woord).

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

Zwemschool Sanders behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de website en hierop gepresenteerde content (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zwemschool Sanders, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, behalve voor het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik. De auteursrechten van de door derden op de website geplaatste content blijven bij degene(n) die de content heeft (hebben) geplaatst.
Hyperlinks naar de homepage zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Zwemschool Sanders. Voor het plaatsen van links naar onderliggende pagina’s, zogenoemde ‘deeplinks’, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de redactie van deze website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Zwemschool Sanders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website aan Innovatienet wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot bestuurders en medewerkers van Zwemschool Sanders.

Onderhoud en storingen

Zwemschool Sanders kan de website of onderdelen daarvan zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Meestal hangt dit samen met onderhoudswerkzaamheden op de minder druk bezochte uren. Zwemschool Sanders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website of een onderdeel daarvan.
Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Zwemschool Sanders behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn per wijzigingsdatum van kracht. Er kan een aankondiging van de wijziging(en) in de voorwaarden gedurende een beperkte tijd op de website gepubliceerd worden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.