Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Zwemschool Sanders en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader aan te duiden als u, gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Sanders uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.

Artikel 2 Activiteiten

 1. Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals dit wordt uitgegeven door de NPZ/NRZ.
 2. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

Artikel 3 Inschrijven

 1. Er dient voor alle doelgroepen te worden ingeschreven.
 2. Er zijn vaste kosten verbonden aan het inschrijven.
 3. Er is ingeschreven op het moment dat u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.

Artikel 4 Lesrooster

 1. Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeldt op de website www.zwemschoolsanders.nl.
 2. Tijdens bepaalde landelijke feestdagen alsmede vakantieperioden worden er geen lessen gegeven. De betreffende data staan vermeld op de website www.zwemschoolsanders.nl.

Artikel 5 Ziekte of afwezigheid

 1. Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet vergoed. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.
 2. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring te overleggen. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden.

Artikel 6 Zwemlocaties

 1. Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden.
 2. Het afzwemmen en proefzwemmen vindt plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25-meterbassin.

Artikel 7 Aanwezigheid ouder / verzorger

 1. De aanwezigheid van ouders is uitsluitend toegestaan in het geval dat dit vanwege dringende medische redenen nodig is of in het geval dat ouders ten behoeve van het welzijn van het kind door een zweminstructeur/-ice uitgenodigd worden.
 2. De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 8 Afzwemmen en proefzwemmen

 1. Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de Nederlandse Raad Zwemdiploma's.
 2. Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.

Artikel 9 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling contant
 2. Het lesgeld wordt eens per maand (eerste zwemlesdag) vooraf geïncasseerd.
 3. De tarieven voor alle activiteiten worden jaarlijks bij aanvang van het nieuwe schoolseizoen herzien.
 4. Bij uitblijvende betaling zal Zwemschool Sanders de vordering van betaling uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Zwemschool Sanders geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 10 Opzegging

 1. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.
 2. De opzegging dient voor het einde van de maand te gebeuren. De niet genoten lessen worden niet vergoed.

Artikel 11 Uitsluiting

 1. Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:
  1. indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les;
  2. indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmerd;
  3. indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
 2. Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum van Zwemschool Sanders zijn betaald.

Artikel 12 Veiligheid

 1. Zwemschool Sanders spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg en oog voor veiligheid voor te bereiden en uit te voeren.
 2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico's dienen bij inschrijving te worden vermeld. Zodoende kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven hiermee rekening houden. Zwemschool Sanders is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico's.
 3. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.zwemschoolsanders.nl

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op de les locatie, dan kan Zwemschool Sanders daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Sanders, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemschool Sanders verzekerde bedrag.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Zwemschool Sanders voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Sanders meldt.

Artikel 14 Restitutie gelden

 1. Bij het afzwemmen vóór het einde van de maandelijkse periode vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden.
 2. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
 3. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van de les locatie, vindt er voor de maandelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaatst.

Artikel 14 Privacybescherming

 1. Persoonsgegevens worden door Zwemschool Sanders alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

Artikel 15 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Zwemschool Sanders en u worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Zwemschool Sanders en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

Artikel 16 Slotbepalingen

 1. Door inschrijving, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.